Finalistlere Dön

DOKTORCLUB AWARDS 2022

Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Hemşiresi Finalisti

Doç. Dr. Yeliz Doğan Merih


Doç. Dr. Yeliz Doğan Merih

   Günümüzde kronik hastalıkların artışı, finansal sorunlar, nüfusun yaşlanması, değişmekte olan teknoloji ve gelişmiş teknolojilerden doğan beklentilerin yükselmesi sektör içerisinde maliyet baskılarına sebep olmuştur. Bu sebeple sektördeki maliyetlerin düşürülmesi ve bakım kalitesinin arttırılması için bilgi teknolojilerinden ve bu alandaki gelişmelerden faydalanılmaya çalışılmakta, sağlıkta inovasyon süreçleri gündeme gelmektedir.  
   İnovasyonun en yoğun yaşandığı alanların başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin verimliliğinin artmasında, insan kaynaklı hataların azalmasında, maliyetin düşürülmesinde, hasta memnuniyetinin sağlamasında inovasyonun  getirdikleri etkili olmuştur. Sağlıkta sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artıracak; ürün, hizmet, teknoloji, kaliteyi ve süreçleri geliştirecek "İnovasyon Kültürünün” oluşturulması oldukça önemlidir.  
   Sağlık profesyonellerinin ve sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin bilgi ve becerilerini inovasyon temelli eğitimler ile desteklemek, sağlık hizmet sunumunda yenilikçi düşünme ve inovasyon sürecinin kullanımını arttırmak, geliştirilen teknolojiler doğrultusunda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yerlileşme ve millileşmeyi arttırmak amacıyla "Sağlıkta İnovasyon Kültürü Oluşturma" projesi başlatılmıştır. 
   Sağlıkta inovasyonu aktive edici çalışmalara öncülük etmek, fikirden ürüne giden tüm basamaklarda farkındalık, danışmanlık ve işbirliği çalışmalarını başlatmak, fikirlere sahip sağlık profesyonelleri, öğrenci ve akademisyenler ile inovasyon sürecinin diğer partnerleri ile iş birliği çalışmalarını başlatmak projenin amaçlarındandır.
 
   Yürütücülüğünü yaptığım proje dahilinde;  öncelikle sağlık kurumlarında çalışan başta hemşirelerle başlayıp sonra tüm sağlık profesyonellerini kapsayacak şekilder sağlıkta inovasyon süreci konusunda teorik ve uygulamalı atölye eğitimleri ile farkındalık oluşturulmuştur. Daha sonra fırsat yaratmak, motivasyonu sağlamak, yol gösterici süreçleri desteklemek ve süreci cazip hale getirecek modelleri dizayn etmek amacıyla ödüllü inovasyon yarışmaları düzenlenmiş ve bilimsel toplantılar ile düzenlenerek farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması sağlanmış, yarışmalarda katmadeğerli inovatif ürün sahiplerine ödüller verilmiştir.  
   Proje dahilinde yüzlerce eğitim ve bilimsel toplantı düzenlenmiş,  ülkemizde ilk defa bir sağlık kurumunda "İnovasyon Akademisi" kurulmuş ve "İnovatif Hemşirelik Derneği" kurulmuştur. Proje dahilinde ulusal ve uluslararası inovasyonu destekleyici kitaplar çıkarılmış, uluslararası kongreler düzenlenmiş ve sağlıkta inovasyon odaklı uygulamalı kurslar düzenlenmiştir.  
   Proje sürecinde yaptığımız yarışmalar ve eğitimler sonrasında sağlığı destekleyici ülkemizde ve dünyada olmayan 560 tıbbi ürün buluşu geliştirilmiş, bunların 120'sine patent ve faydalı model belgesi alınmıştır. Bu ürünler içerisinde; cerrahi aletler, doğum sürecini destekleyici cihazlar, yenidoğan yoğun bakım ürünleri, pozisyon veren ve masaj yapan yatak, hasta mobilizasyonuna destek giyilebilen askılar, özellikli süt sağma cihazları, ilaç navigatörleri gibi birçok ürün yer almaktadır.  
   Bu süreçte ben de hasta bakım kalitesini artırıcı altı adet inovatif ürün geliştirdim. Bu ürünler için patent belgesi sürecini başlattım, bu ürünler; Elektronik Tuşe ve Partograf Cihazı (TR201708739A2), Bir Abdüksiyon Aparatı (2021/021259), Emzirme Navigatörü (2020/21333), Omuza Entegre Serum Askısı (TR 2015 02432), Emzirme Destek Sutyeni  (2018/12828), Akıllı Ergonomik Dolap (2020/06028) 'dır.  Geliştirdiğimiz inovatif ürünler için bilimsel çalışmalar yapıldı, prototiplerini geliştirildi. Belgelendirme süreci biten buluşlarımız için birçok kez ARGE ve patent fuarlarına katılım sağlandı. Birçok buluşumuz farklı yarışmalarda ödüller aldı.   Sağlıkta inovasyonu aktive etmede fakültemizde de aktif çalışmalarımızı sürdürüyorum. Öğrencilerimize de inovasyon eğitimlerini ve derslerini yürütüyorum. İnovasyon süreci dahilinde ürün geliştirme, belgelendirme süreçlerini destekleyici çalışmaları sürdürüyorum. İnovasyon yarışmalarını aktive ederek öğrencilerin sürece katılımları sağlandı. Ayrıca fakültemize inovasyon atölyesinin kurulması sağlandı. Öğrencilerimiz geliştirdikleri inovatif ürünler ile farklı yarışmalarda ödüller aldı.    
   Yürütmüş olduğum proje ile sürecin başından  bu yana sağlık profesyonelleri ve öğrenciler motive edildi, rol model olundu, bilimsel etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi. Yaptığımız bu çalışmalar ile Ülkemizin, gelecekte güçlü ülkeler arasında yer alma amacıyla belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 vizyonunu destekledi. Sağlıkta inovasyon kültürünün oluşturulması sağlandı.